SÖDRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019-02-22

 

 

 1. 1.      Årsmötets öpnande
 2. 2.      Fastställande av röstlängd
 3. 3.      Val av mötesordförande
 4. 4.      Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med ordförande ska justera protokollet
 5. 5.      Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enl §7 moment 2
 6. 6.      Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. 7.      Fastställande av dagordningen
 8. 8.      Genomgång av:
 9.          a) Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från                          föregående årsmöte                                                                         
 10.          b)  Balans och resultaträkning                                                                                         
 11.          c)  Revisorernas berättelse
 12. 9.      Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
 13. 10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. 11.  Genomgång av styrelsens förslag avseende:                                                                        
 15.        a) mål                                                                                                                               
 16.        b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för närmast kommande                       verksamhetsår                                                                       
 17.        c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår (2020                     
 18.        d)Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller                ekonomi
 1. 12.  Beslut i ärenden enligt punkt 11
 2. 13.  Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
 3. 14.  Val av styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

                a)      Ordförande på ett år (Lena Hansson omval)

                b)     Kassör på två år (Katarina Lundgren omval)

                c)      Ledamot på två år (Ann Erlandsson omval)

                d)     Ledamot på två år (Bertil Karlsson omval)

                e)      Ledamot på ett år (Pia Ullberger fyllnadsval)

                f)       Suppleant på två år (Eva Eriksson nyval)

               g)      Suppleant på ett år (Anki Nyhlén fyllnadsval)

               h)     Två revisorer på ett år samt en revisorsuppleant på ett år

               g)      Valberedning: en på ett år tillika sammankallande samt en på två år                                    (Linda Modin blev vald på två år 2018)

 1. 15.  Beslut om omedelbar justering av punkt 14

         16.  Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats                          under punkt 12

 1. 17. Årsmötetsavslutande